Schoolvisie

Visie en missie

Visietekst

GO! atheneum Klein-Brabant stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van al haar lerenden.

De school biedt hiertoe een brede en harmonische vorming aan binnen een
innoverende en lerende organisatiestructuur. Vertrekkende vanuit de eindtermen van de Vlaamse Regering geven wij onze lerenden een stevige basis van kennis, attitudes, vaardigheden en competenties mee, die in reële contexten worden ingezet. Daardoor krijgen deze betekenis in de wereld buiten onze school. Verschillende samenwerkingsverbanden worden uitgebouwd om de lerenden nog beter te begeleiden en te ondersteunen binnen hun opleiding. Zo worden onze lerenden optimaal voorbereid op een maatschappij waarin ‘een leven lang leren’ en ‘oplossingsgericht denken’ een absolute must zijn. Ook het schoolteam wordt ondersteund en begeleid in haar persoonlijke ontwikkeling en professionalisering.

[su_spoiler title=”Klik hier om verder te lezen…” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
Leren op GO! atheneum Klein-Brabant start vanuit de beginsituatie van elke lerende.
Kernwaarden zoals talentontdekking en -ontwikkeling en gepersonaliseerd leren
worden vertaald in een kwaliteitsvolle onderwijspraktijk. Maximale leerwinst wordt
nagestreefd door diverse activerende werkvormen in te zetten. Het digitaal leren en
het digitale aanbod worden sterk uitgebouwd, waardoor het eigenaarschap van de
lerende over het eigen leerproces gestimuleerd wordt en de lerenden uitgedaagd
worden om gemotiveerd verder te werken, zodat ze de vooropgestelde doelen van de
opleiding behalen.

De persoonlijke ontwikkeling wordt nauwgezet opgevolgd en gestimuleerd door een
enthousiast, flexibel en gedreven schoolteam. Op basis van observatie en
zelfexploratie van capaciteiten, talenten en interesses enerzijds en een passende
begeleiding anderzijds zal de lerende steeds een goed geïnformeerde keuze kunnen
maken doorheen de leerloopbaan. Onderbouwde feedback en een transparante
communicatie worden hierbij ingezet.

Samen werken we aan een positief school- en klasklimaat waarin er op een positieve
wijze wordt omgegaan met diversiteit. Mensen komen met elkaar in verbinding binnen
een warm en veilig klimaat. Respect voor elkaar en elkaars verschillen zijn daarbij
belangrijke pijlers.

Actief burgerschap wordt als belangrijke meerwaarde en sterkte opgenomen binnen
onze toekomstgerichte schoolvisie. Onze lerenden kunnen in het schoolteam
rolmodellen vinden, die zelf participatie, kritisch onderzoek en democratisch handelen
stimuleren. Eén van onze kernopdrachten is elke lerende centraal plaatsen en
persoonlijk begeleiden tot een actieve burger binnen een sterk veranderende
maatschappelijke context.

Inspraak en participatie worden aangemoedigd via verschillende organen en maken
deel uit van het schoolbeleid. Op deze wijze worden het welbevinden en de
betrokkenheid bij alle lerenden en het schoolteam nagestreefd.

We begeleiden de jongeren reeds van in de basisschool bij hun studiekeuze en
overgang naar ons atheneum. Door de nauwe samenwerking met de basisscholen
wordt de ‘grote stap’ minder zwaar. Deze begeleiding zetten wij hun hele
schoolcarrière verder. Onze slogan luidt dan ook duidelijk: “Als Kind Binnen, Als
Kanjer Buiten!”[/su_spoiler]

Campus Bornem: Van kleuter tot kanjer

Op onze ruime campus krijgt iedereen de kans om te ontwikkelen op zijn eigen snelheid. Je start als kleuter in Basisschool De Linde en groeit stap-voor-stap uit tot een echte Kanjer. Om de overstap tussen de basisschool en het secundair onderwijs te versoepelen, is er het Jun10rniveau. Lees hier meer over dit unieke project.

GO! scholengroep Rivierenland

GO! atheneum Klein-Brabant maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 21 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

GO! atheneum Klein-Brabant
Lindestraat 123a
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be