Schoolvisie

Visietekst

GO! atheneum Klein-Brabant stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van al haar lerenden.

De school biedt hiertoe een brede en harmonische vorming aan binnen een innoverende en lerende organisatiestructuur. Vertrekkende vanuit de eindtermen van de Vlaamse Regering geven wij onze lerenden een stevige basis van kennis, attitudes, vaardigheden en competenties mee, die in reële contexten worden ingezet. Daardoor krijgen deze betekenis in de wereld buiten onze school. Verschillende samenwerkingsverbanden worden uitgebouwd om de lerenden nog beter te begeleiden en te ondersteunen binnen hun opleiding. Zo worden onze lerenden optimaal voorbereid op een maatschappij waarin ‘een leven lang leren’ en ‘oplossingsgericht denken’ een absolute must zijn. Ook het schoolteam wordt ondersteund en begeleid in haar persoonlijke ontwikkeling en professionalisering.

Leren op GO! atheneum Klein-Brabant start vanuit de beginsituatie van elke lerende. Kernwaarden zoals talentontdekking en -ontwikkeling en gepersonaliseerd leren worden vertaald in een kwaliteitsvolle onderwijspraktijk. Maximale leerwinst wordt nagestreefd door diverse activerende werkvormen in te zetten. Het digitaal leren en het digitale aanbod worden sterk uitgebouwd, waardoor het eigenaarschap van de lerende over het eigen leerproces gestimuleerd wordt en de lerenden uitgedaagd worden om gemotiveerd verder te werken, zodat ze de vooropgestelde doelen van de opleiding behalen.

De persoonlijke ontwikkeling wordt nauwgezet opgevolgd en gestimuleerd door een enthousiast, flexibel en gedreven schoolteam. Op basis van observatie en zelfexploratie van capaciteiten, talenten en interesses enerzijds en een passende begeleiding anderzijds zal de lerende steeds een goed geïnformeerde keuze kunnen maken doorheen de leerloopbaan. Onderbouwde feedback en een transparante communicatie worden hierbij ingezet.

Samen werken we aan een positief school- en klasklimaat waarin er op een positieve wijze wordt omgegaan met diversiteit. Mensen komen met elkaar in verbinding binnen een warm en veilig klimaat. Respect voor elkaar en elkaars verschillen zijn daarbij belangrijke pijlers.

Actief burgerschap wordt als belangrijke meerwaarde en sterkte opgenomen binnen onze toekomstgerichte schoolvisie. Onze lerenden kunnen in het schoolteam rolmodellen vinden, die zelf participatie, kritisch onderzoek en democratisch handelen stimuleren. Eén van onze kernopdrachten is elke lerende centraal plaatsen en persoonlijk begeleiden tot een actieve burger binnen een sterk veranderende maatschappelijke context.

Inspraak en participatie worden aangemoedigd via verschillende organen en maken deel uit van het schoolbeleid. Op deze wijze worden het welbevinden en de betrokkenheid bij alle lerenden en het schoolteam nagestreefd.

We begeleiden de jongeren reeds van in de basisschool bij hun studiekeuze en overgang naar ons atheneum. Door de nauwe samenwerking met de basisscholen wordt de ‘grote stap’ minder zwaar. Deze begeleiding zetten wij hun hele schoolcarrière verder. Onze slogan luidt dan ook duidelijk: “Als Kind Binnen, Als Kanjer Buiten!”

Campus Bornem: Van kleuter tot kanjer

Op onze ruime campus krijgt iedereen de kans om te ontwikkelen op zijn eigen snelheid. Je start als kleuter in Basisschool De Linde en groeit stap-voor-stap uit tot een echte Kanjer. Om de overstap tussen de basisschool en het secundair onderwijs te versoepelen, is er het Jun10rniveau. Lees hier meer over dit unieke project.

GO! scholengroep Rivierenland

GO! atheneum Klein-Brabant maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 21 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

GO! atheneum Klein-Brabant
Lindestraat 123a
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be