Schoolraad

De schoolraad is een door de wet voorzien inspraakorgaan en heeft overleg- en adviesbevoegdheid in belangrijke aspecten van het schoolbeleid.  In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren op school.  De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad heeft het recht informatie te vragen over beslissingen van de directeur en van de bestuursorganen van de scholengroep die het schoolleven beïnvloeden;

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.  In april 2017 is onze huidige schoolraad verkozen.

Bevoegdheden

Advies aan de directeur over

 • algemene organisatie van de school
 • werving van de leerlingen
 • organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten
 • schoolbudget
 • schoolwerkplan

Advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur over

 • toewijzing van het mandaat van directeur
 • programmatie van het studieaanbod
 • schoolinfrastructuur
 • organisatie van het leerlingenvervoer

Overleg met de directeur over

 • vastleggen van criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket
 • organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten
 • welzijn en veiligheid op de school
 • schoolreglement

Samenstelling

– dhr. Tim Cochet

– mevr. Ilse Schilders

– mevr. Marleen Van Driessche

– Mevr. Inne Sanders

– Mevr. Annick Van Hemelrijck

– Dhr. Karel Kerremans

– Dhr. Johnny Verhoeven

Voor de leerlingenraad: Jordy Cochet

– als directie mevr. Karen Fraters

GO! atheneum Klein-Brabant
Lindestraat 123a
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be